Uitleg

Onderstaand de standaard verwerkersovereenkomst van bHosted. Je kan deze in PDF formaat ontvangen door in te loggen en terug te komen op deze pagina.

Voor domeinregistraties is de registry de Verwerkersverantwoordelijke en bHosted een Verwerker (.nl, .be en .eu) of zelfs sub-verwerker (overige domeinregistraties). Reden is dat de registry van een domeinnaam de regels en voorwaarden bepaald voor het vastleggen van een domeinnaam. Deze verwerkersovereenkomst heeft dus geen betrekking op domeinregistraties.

Verwerkersovereenkomst

Partijen

Deze verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG) is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die bHosted.nl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188160, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Hierbij wordt in aanmerking genomen dat

 • Verwerkingsverantwoordelijke met zijn klanten een overeenkomst heeft gesloten en Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van die overeenkomst Verwerker in wenst te schakelen;
 • Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande een Overeenkomst hebben gesloten;
 • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst in sommige gevallen aangemerkt kan worden als Verwerker zoals bedoeld in AVG;
 • Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in AVG;
 • waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens bedoeld worden zoals aangegeven in AVG;
 • Verwerker bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • AVG aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om toe te zien op de naleving van die maatregelen;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”).

Partijen zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst en die doeleinden die met nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. In de Bijlage van deze Verwerkersovereenkomst is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
 3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat AVG van toepassing wordt en hiertoe verplicht is volgens AVG, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.
 4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 5. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, hierbij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of sub-verwerkers

 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (sub-verwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde sub-verwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inchakelen van een sub-verwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Verwerker heeft hiertoe de in Bijlage 2 benoemde beveiligingsmaatregelen genomen.
 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Verwerker ter beschikking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zoals bedoeld in AVG) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verwerker hieraan meewerken en kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
  • indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, eens per jaar plaats.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. De Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeen komen.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verwerker is gevestigd.
 3. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.
 4. Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.
 5. In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. de Overeenkomst;
  2. deze Verwerkersovereenkomst;
  3. Indien van toepassing: de Service Level Agreement en eventuele bijlagen;
  4. de Algemene Voorwaarden;
  5. eventuele aanvullende voorwaarden.

Namens Verwerker

 • Bedrijf: bHosted.nl B.V.
 • Naam: M.P.A. van de Geijn - Gillet
 • Functie: Directeur
 • Datum: 3 mei 2018

Namens Verwerkersverantwoordelijke

Je dient in te loggen om de verwerkersovereenkomst te kunnen ondertekenen. Log in op bHosted en download de AVG als PDF.

BIJLAGE

Persoonsgegevens en betrokkenen

Verwerker zal in opdracht van Verwerkersverantwoordelijke de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerken:

 • Geen bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld en beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming

Het betreft de volgende categorieën betrokkenen:

 • Klanten
 • Websitebezoekers
 • Werknemers

Verwerkersverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkersverantwoordelijke.

Beveiligingsmaatregelen

Verwerker heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden.

Derden

Verwerker gebruikt voor het uitvoeren van een aantal van zijn diensten sub-verwerkers. Deze sub-verwerkers voldoen minimaal aan de eisen gesteld in deze verwerkersovereenkomst. De volgende diensten zijn uitbesteed aan sub-verwerkers:

 • Datacentrum: Fysieke plaatsing van de bHosted.nl servers
 • Netwerkverbindingen: Ontsluiting bHosted.nl netwerk naar Internet
 • Office 365: Hosting van Office 365 mailboxen
 • Sitebuilder: Hosting van websites gemaakt met de bHosted.nl Sitebuilder
De bHosted contactgegevens
CONTACT
> e-Mail: info@bhosted.nl
> Facebook: bHosted.nl
> Twitter: @bhostednl
> Telegram: bHosted.nl