Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door bHosted B.V..

bHosted B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie op deze site op een gegeven moment achterhaald is, dan wel anderszins is verouderd. Daarenboven zou de informatie onverhoopt incompleet en/of incorrect kunnen zijn. bHosted B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de internetsite van bHosted B.V.. Het is mogelijk dat via de internetsite van bHosted B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden aangeboden. bHosted B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Aan de inhoud van deze website kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

bHosted B.V. heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de middels de internetsite verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en dergelijke. Niets van de op de internetsite van bHosted B.V. aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van bHosted B.V. openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze site? Neem contact op met de webmaster.

Het staat iedereen vrij een link naar deze site op te nemen, graag met een melding aan de webmaster.

Niets uit deze uitgave (site) mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bHosted B.V..

De bHosted contactgegevens
CONTACT
> e-Mail: info@bhosted.nl
> Facebook: bHosted.nl
> Twitter: @bhostednl
> Telegram: bHosted.nl